Skip to main content

Arkitektura teknikoaren defentsan

Bat egin lanbidearen defentsarekin

Aparejadorearen lanbidea defendatzen dugu administrazio publikoen, herritarren eta enpresen aurrean. Bat egin gurekin, zure elkargokideak enpresekin konektatzen dituen, lanbidea herritarrei hurbiltzen dien eta bere kideak bizitza profesional osoan aholkatzen dituen elkargo baten babesa sentitu nahi baduzu.

Elkargokide berria

Eskolatik etorritako teknikariak, aldez aurretik kolegiatu gabe

Los Técnicos que procedan de Escuela y quieran colegiarse por primera vez deben aportar al Colegio:

 • Título oficial o, en su defecto, certificación académica (expedida por la Universidad, que acredite haber superado los estudios conducentes al título universitario que habilita para el ejercicio de la profesión) y resguardo de haber abonado los derechos de expedición del título.
 • D.N.I.
 • 1 fotografía tamaño carnet
 • Solicitud de alta por escrito: Modelo
 • Formulario Consejo General de la Arquitectura Técnica de España: Modelo
 • Orden de domiciliación bancaria SEPA: Modelo
 • Declaración jurada de no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión de las atribuciones para las que faculta la titulación de Arquitecto Técnico: Modelo
 • Documento Ley de protección de datos de carácter personal: Modelo

La cuota de alta para colegiados será de 12 mensualidades de la “Cuota colegial mensual fija ordinaria establecida para aquellos que opten por acogerse al sistema de recepción de envíos colegiales de manera digital” (Año 2018: 12 x 26 € = 312 €). Los colegiados que hayan terminado la carrera en los últimos 12 meses abonarán una cuota bonificada del 10 % de la cantidad anterior.

Desde el Colegio recomendamos que la colegiación se realice de forma presencial ya que, durante la misma, se realiza una presentación de aspectos fundamentales de la colegiación. Todo el procedimiento lleva aproximadamente una hora y media. Sin embargo, en caso de que no sea posible la presencia en el Colegio o se opte por la fórmula digital, será necesario enviar la documentación antes apuntada por correo electrónico o similar, todo ello con firma digital autorizada y, en el caso de la documentación oficial, compulsa electrónica de los documentos.

Beste elkargo batzuetako teknikariak

Beste mugape batetik datozen eta espedientea helarazi nahi duten arkitekto teknikoek honako hauek aurkeztu behar dizkiote Elkargoari:

 • Jatorrizko elkargoaren ziurtagiria.
 • NAN
 • Txartel tamainako argazki bat
 • Idatzizko alta eskaera: Eredua
 • SEPA banku-helbideratzearen agindua: Eredua
 • Datu Pertsonalak Babesteko Legearen dokumentua: Eredua

Beste elkargo batetik datozen elkargokideentzako alta-kuota honako hau izango da: elkargoaren ohiko hileko kuota finkoaren 12 hileko kuotaren % 10, elkargoaren bidalketak modu digitalean jasotzea erabakitzen dutenentzat (2018. urtea: 12 x 26 €= 312 €x % 10 = 31,2 €).

Elkargotik gomendatzen dugu elkargokide egitea aurrez aurre, bertan elkargoko kide izatearen funtsezko alderdiak aurkezten baitira. Hala ere, elkargoan egotea ezinezkoa bada edo formula digitala aukeratzen bada, beharrezkoa izango da lehen aipatutako dokumentazioa posta elektronikoz edo antzekoz bidaltzea, baimendutako sinadura digitalarekin, eta, dokumentazio ofizialaren kasuan, dokumentuak elektronikoki konpultsatzea.

Elkargokideak itzultzea

Elkargokide gisa sartu nahi duten arkitekto teknikoek honako ekarpen hauek egin behar dizkiote Elkargoari:

 • Titulu ofiziala
 • NAN
 • Txartel tamainako argazki bat
 • Lanera itzultzeko eskaera: Eredua
 • SEPA banku-helbideratzearen agindua: Eredua
 • Zinpeko aitorpena, Arkitekto Teknikoaren titulazioak ematen dizkion eskumenak lanbidean aritzeko ezgaituta ez dagoela egiaztatzen duena: Eredua
 • Datu Pertsonalak Babesteko Legearen dokumentua: Eredua

Alta kuota Elkargoaren hileko kuotaren 12 hilerokoa izango da, elkargoaren bidalketak modu digitalean jasotzeko sistemara biltzea erabakitzen dutenentzat (aurten 12 x 26 €= 312 €).
Elkargotik gomendatzen dugu elkargokide egitea aurrez aurre, bertan elkargoko kide izatearen funtsezko alderdiak aurkezten baitira. Hala ere, elkargoan egotea ezinezkoa bada edo formula digitala aukeratzen bada, beharrezkoa izango da lehen aipatutako dokumentazioa posta elektronikoz edo antzekoz bidaltzea, baimendutako sinadura digitalarekin, eta, dokumentazio ofizialaren kasuan, dokumentuak elektronikoki konpultsatzea.

Sozietate berria

Alta berria lanbide-sozietateen elkargoko erregistroan

Lanbide-sozietate baten Elkargoko Erregistroan alta eskatzeko, elkargokidea Elkargoan agertu beharko da ondoren zehazten diren agiriekin:

 • Inskripzioa eskatzeko inprimakia, behar bezala beteta eta sinatuta: Eredua.
 • Sozietatearen eratze-eskritura eta estatutuak.
 • Karguak izendatzeko eskrituraren edo sinatzaileen ahalordetzearen kopia baimendua (eraketa-eskrituran alderdi horiek agertzen ez badira).
 • Erantzukizun Zibil Profesionaleko Aseguru Polizaren kopia.
 • SEPA banku-helbideratzearen agindua: Eredua

Lanbide-sozietateen alta-kuota 31,20 €-koa izango da.

Formula digitala aukeratzen bada, aurretik adierazitako dokumentazioa posta elektronikoz edo antzekoz bidali beharko da, hori guztia baimendutako sinadura digitalarekin eta, dokumentazio ofizialaren kasuan, dokumentuen konpultsatze elektronikoarekin.

Lanbide-sozietateen elkargoko erregistroan berriro sartzea

Sozietatea Elkargo honetan erregistratuta egon bazen eta berriro alta eman nahi badu, eskaera idatzia aurkeztu beharko du, honako datu hauek jasota:

 • Sozietatearen izena
 • Datuak eguneratzea: helbidea, telefonoa, etab.
 • SEPA banku-helbideratzearen agindua: Eredua

Lanbide-sozietateetan berriz sartzeko kuota 31,20 eurokoa izango da.

Formula digitala aukeratzen bada, aurretik adierazitako dokumentazioa posta elektronikoz edo antzekoz bidali beharko da, hori guztia baimendutako sinadura digitalarekin eta, dokumentazio ofizialaren kasuan, dokumentuen konpultsatze elektronikoarekin.

Sozietateen legeria